Certyfikat jakości drewna

  Zakres systemu

 

Drewno konstrukcyjne produkowane dostarczane na rynek spełnia wymagania deklarowane przez producenta i określone w niżej wymienionych dokumentach:

 • PN-EN 14081-1:2007 „Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Część 1: Wymagania ogólne”.

 • PN-D-94021:1982 „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi”.

 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041).

 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanym znakiem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011).

Oceny zgodności wyrobów dokonano stosując system 2+.

 

  Zadania i odpowiedzialnośćWszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasada funkcjonowania systemu zakładowej kontroli produkcji w ramach powierzonych obowiązków.

 1. Właściciel jest odpowiedzialna za:

 • Nadzór nad stosowaniem wprowadzonego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

 • Zatwierdzanie dokumentacji systemu ZKP.

 • Zatwierdzenie deklaracji zgodności.

 • Nadzór nad znakowaniem wyrobów.

 • Nadzór nad kontrolą procesów produkcyjnych.

 • Nadzór nad kontrolą wyrobów gotowych.

 • Nadzór nad znakowaniem wyrobów.

 • Nadzór nad sortowaniem drewna okrągłego.

 • Nadzór nad sortowaniem drewna.

 • Nadzór nad przygotowywaniem towaru dla klientów.

 1. Pełnomocnik ds. Jakości jest odpowiedzialny za:

 • Zgłaszanie reklamacji do dostawców.

 • Zamawianie surowców.

 • Przygotowanie deklaracji zgodności.

 • Bieżące nadzorowanie systemu ZKP.

 • Prowadzenie rejestru reklamacji.

 • Zlecania badan typu do laboratoriów zewnętrznych (w przypadkach gdy badania typu są wymagane).

 • Opracowanie etykiet CE.

 • Organizowanie szkoleń dla pracowników.

 • Przeprowadzanie sprawdzeń bieżących sprzętu laboratoryjnego.

 • Zatrzymanie produkcji w przypadku wystąpienia wyrobów niezgodnych.

 • Realizację zamówień.

 • Znakowanie wyrobów.

 1. Pracownicy produkcyjni są odpowiedzialni za:

 • Sortowanie drewna okrągłego.

 • Wybór kłód do realizacji danego zlecenia.

 • Układanie drewna na placu.

 • Informowanie Właściciela o wadach drewna.

 • Pomiar wymiaru elementów.

 • Odrzucania elementów z wadami.

 • Cięcie elementów na wymiary zgodne z planem produkcji (patrz formularze F-03 „Plan produkcji’ i F-04 „Raport produkcji”).

 • Sortowanie drewna konstrukcyjnego w zakresie:

  • Wskaźnika sękowatości.

  • Obliny.

  • Skrętu włókien.

  • Zgnilizny.

  • Chodników owadzich.

  • Drewna reakcyjnego.

 

  Zakup surowców i usług, kontrola dostaw.Surowiec drzewny jest kupowany od Lasów Państwowych na zasadach przetargów.

Po podpisaniu umowy oraz dostawie drewna jest dokonywane wstępne sortowanie oraz przeliczenie drewna. Wstępną kontrolę surowców, ocenę zgodności z umową w tym przeliczenie surowca przeprowadza Pełnomocnik ds. Jakości.

W przypadku zgodności dostawy z zamówieniem oraz braku wad dyskwalifikujących kłody jest podpisywany dokument dostawy.

W przypadku wykrycia wad, dana sztuka drewna jest odkładana do czasu przyjazdu przedstawiciela Nadleśnictwa, który ma dokonać przeklasyfikowania tarcicy.

Zakład na życzenie klienta tartak impregnuje zanurzeniowo i suszy drewno konstrukcyjne. Suszenie drewna o długości do 8,8 metrów realizowane jest w suszarni zakładowej. Suszenie dłuższych elementów zlecane jest do zakwalifikowanych firm zewnętrznych.

Spis kwalifikowanych dostawców surowców i usług zawiera załącznik Z-05 „Lista kwalifikowanych dostawców”. Kwalifikacji dostawców dokonuje Właścicielka na podstawie oceny dotychczasowej współpracy lub złożonej oferty. Kwalifikowany dostawca może być skreślony przez Właścicielkę w przypadku niewłaściwego wykonania usługi (np. wilgotność drewna po suszeniu niezgodna z zamówieniem) lub niewykonania usługi w umówionym terminie.

  Produkcja tarcicy konstrukcyjnej

Zakresem procedury jest objęta tarcica konstrukcyjna o przekroju prostokątnym. Produkowane elementy konstrukcyjne sortowane są metodą wizualną. Tarcica jest sortowana wg wymagań normy PN-82/D-94021. Sortowanie przeprowadza Pełnomocnik ds. Jakości oraz pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Z Klientem składającym zamówienie na drewno konstrukcyjne zawierane jest „Porozumienie” (Formularz F-01 „Porozumienie”), które poza ustaleniami handlowymi (ilość elementów, cena ,warunki płatności, itd.), zawiera niezbędne ustalenia jakościowe, a w szczególności:

 • Rodzaj zamawianych elementów.

 • Gatunek drewna.

 • Klasę wytrzymałości.

 • Sposób wykończenia.

 • Żądaną wilgotność.

 • Informację o impregnacji.

Właścicielka lub Pełnomocnik ds. Jakości rejestrują złożone zamówienia (zawarte „Porozumienia”) na Formularzu F-02 „Rejestr zamówień”. Nadany danemu zamówieniu numer jest umieszczany na wszystkich dokumentach związanych z jego realizacją.

Na podstawie zawartego „Porozumienia” Pełnomocnik ds. Jakości przygotowuje „Plan produkcji” (Formularz F-03). „Plan produkcji” (Formularz F-03) jest przygotowywany i drukowany dla każdego zamówienia oddzielnie.

Opracowany „Plan produkcji” (Formularz F-03) Pełnomocnik ds. Jakości przekazuje operatorom traka oraz brakarzom.

Pełnomocnik ds. Jakości optymalnie wybiera kłody drewna do realizacji planu produkcji.

UWAGA. Optymalne, należy rozumieć jako wykorzystane najlepiej z interesem Firmy.

Po przetarciu każdej sztuki tarcicy odbywa się sprawdzenie, czy dana sztuka spełnia wymagania odpowiedniej klasy. W przypadku wykrycia sztuki tarcicy nie spełniającej wymagań zamówienia klienta jest ona odkładana do późniejszego wykorzystania. W przypadku wykrycia sztuki tarcicy nie spełniającej wymagań klasy gorszej (KG) jest ona odrzucana.

Pełnomocnik ds. Jakości sprawdza wymiary elementu po przetarciu (dopuszcza się odchyłkę od żądanego wymiaru +2 mm) oraz dokonuje oceny jakości drewna i eliminuje elementy z wadami utajonymi, np. huba, zabitki, zakorki, które ujawniają się dopiero po ich odsłonięciu.

W przypadku drewna przeznaczonego do suszenia wymiary zwiększone są o wartości naddatku na skurcz drewna. Naddatek na skurcz drewna wynosi 2,5 % wymiaru nominalnego.

Ocenione przez Pełnomocnika ds. Jakości lub innego brakarza sztuki tarcicy są pakowane (paletowane) lub kierowane do dalszej obróbki zgodnie z zamówieniem (strugane, impregnowane, suszone). Jeżeli za zgodą stron nie jest konieczne suszenie tarcicy, po przetarciu tarcicę przekazuje się klientowi. Jeżeli klient wymaga suszenia tarcicy to odbywa się to w zakładzie lub usługowo w zakładzie kwalifikowanego dostawcy (patrz rozdział 5 „Zakup surowców i usług, kontrola dostaw”) do wilgotności 18±2%. Dopuszcza się inną wilgotność tarcicy po suszeniu wg wymagania złożonego przez klienta. Po suszeniu odbywa się ponowne sortowanie w zakresie cech, które w wyniku suszenia mogły ulec pogorszeniu.

Po suszeniu odbywa się ponowne sortowanie w zakresie cech, które w wyniku suszenia mogły ulec pogorszeniu.

Impregnowanie zanurzeniowe tarcicy dokonywane jest w wannie zgodnie z instrukcją stosowania preparatu do impregnacji. Stężenie środka impregnującego kontrolowane jest przez Pełnomocnika ds. Jakości. Wyniki sprawdzenia i podjętych w związku z tym działań dokumentowane są na Formularzu F-05 „Badanie gęstości impregnatu”.

Pracownicy, którzy otrzymali „plany produkcji” zapisują na nich informacje o stanie realizacji zamówienia, oraz datują i parafują podpisem jego zrealizowanie.

Ponadto procesy produkcyjne dokumentowane są na Formularzu F 04 „Raport produkcji” i zawierają nw. informacje:

 • zlecenie, nazwę klienta,

 • klasy i norma sortownicza,

 • wyniki sprawdzenia wymiarów tarcicy i wykończenie powierzchni,

 • data,

 • wilgotność drewna (jeżeli jest to wymagane)

 • nazwisko pracownika,

 • liczbę sztuk odrzuconych.

Formularz F-04 „Raport Produkcji” jest przygotowywany wstępnie razem z „Planem produkcji” (patrz Formularz F-03).

Dokumentowana jest każda partia produkcyjna. Przez partie produkcyjną rozumie się produkcje udokumentowaną na jednym wypełnionym formularz F-04 „Raport produkcji”.

Jeżeli partia tarcicy spełnia wymagania oznakowywana jest przez Pełnomocnika ds. Jakości etykietą i przekazywana klientowi (patrz KJ Rozdział nr 9). Wypełnione „Plany produkcji” i „Raporty produkcji” zwracane są do biura zakładu w celu archiwizowania.

Wymaganie dotyczące dopuszczalnych wad oraz zasad klasyfikacji zostały opisane w tablicach nr 1 - 5.

Tablica nr 1. Dopuszczalne wady drewna dla danej kasy.

Kryterium klasyfikacji

Wymagania w zależności od klasy jakości tarcicy

KW

KS 1)

KG 1)

Sęki bez względu na jakość, wyrażone wskaźnikiem sękatości:

 

wariant 1

wariant 2

wariant 1

wariant 2

 1. w strefie marginalnej Umsęk 2)

 

 1. na całym przekroju poprzecznym tarcicy Usęk

¼

 

¼

¼

½

½

> ½

≤ ⅓

¼

½

≤ ⅓

Ukośny przebieg włókien

7 % (1:14)

10 % (1:10)

15 % (1:6)

Pęknięcia oraz pęcherze żywiczne, zakorki i zabitki  w zależności od miejsca i nasilenia występowania:

(nie bierze się pod uwagę wad o długości poniżej 300 mm)

a) głębokie, nie przechodzące na czoła, boki i przeciwległą płaszczyznę

dopuszczalne o długości do ¼ długości sztuki i nie dłuższe niż:

600 mm

900 mm

i o głębokości nie przekraczającej o więcej niż:

½

grubości sztuki

b) czołowe nie przechodzące, przechodzące i okrężne

dopuszczalne o długości nie przekraczającej szerokości sztuki o więcej niż:

1/1

Zgnilizna

niedopuszczalna

Chodniki owadzie

niedopuszczalne

Drewno reakcyjne (twardzica)

Dopuszczalne
do 1/5 obwodu

Dopuszczalne
do 2/5 obwodu

Dopuszczalne
do 3/5 obwodu

Sinizna

dopuszczalna

Przeciętna szerokość słojów

4 mm

6 mm

10 mm

Gęstość minimalna sztuki tarcicy3) przy wilgotności 20%

450kg/m3

420 kg/m3

400 kg/m3

Rdzeń

niedopuszczalny rdzeń otwarty

dopuszczalny

1) Dopuszcza się stosowanie dwóch wariantów sortowania tarcicy według sękatości.

2) Nie bierze się pod uwagę dla krawędziaków i belek.

3) Nie bierze się pod uwagę gęstości jeżeli spełnione jest kryterium słoistości.

Tabela nr 2. Dopuszczalne wady kształtu i obróbki drewna

Cecha geometryczna lub wada obróbki

Wymagania w zależności od klasy jakości tarcicy

KW

KS

KG

Oblina

dopuszczalna na całej długości dwóch krawędzi jednej płaszczyzny, zajmująca łącznie:

 1. w klasach KW i KS

  1. do ¼ grubości i ¼ szerokości sztuki,

 2. w klasie KG :

  1. w odległości do 300 mm od czół do ⅓ grubości
   i ⅓ szerokości sztuki,

  2. w odległości powyżej 300 mm od czół do ½ grubości i ⅓ szerokości sztuki

Krzywizna podłużna płaszczyzn

10mm

20mm

Krzywizna podłużna boków

8mm

12mm

Wichrowatość w odniesieniu do szerokości

1mm/25mm

2mm/25mm

Krzywizna poprzeczna

4 % szerokości sztuki

Rysy, falistość rzazu

dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości ustalonych dla wymiarów nominalnych

Nierównoległość płaszczyzn i boków

płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki tarcicy obrzynanej powinny być prostopadłe do płaszczyzn; odchylenia od równoległości powinny mieścić się w granicach dopuszczalnych odchyłek grubości i szerokości

Nieprostopadłość czół

Niedopuszczalna

Tablica 3. Zależności między klasą sortowniczą, a własnościami mechanicznymi drewna wg PN EN 03150.

Gatunki drewna

Grubość tarcicy
[mm]

Klasy drewna konstrukcyjnego

 

C 18

C22

C27

C30

C35

 

Drewno sosnowe
i świerkowe

38

-

KG

KS

KW

 

 

< 38

KG

KS

KW

-

 

 

Drewno jodłowe

38

KG

KS

KW

-

-

 

< 38

KS

KW

-

-

-

 

Drewno modrzewiowe

38

--

-

KG

KS

KW

< 38

-

KG

KS

KW

 

 

Tablica nr 4. Zależności między klasą sortowniczą, a własnościami mechanicznymi drewna wg PN EN 01995-1-1.

Gatunki drewna

Grubość tarcicy
[mm]

Klasy drewna konstrukcyjnego

C 14

C18

C20

C22

C24

C30

C35

Drewno sosnowe

22

 

 

KG

 

KS

 

KW

Drewno świerkowe

 

KG

 

 

KS

KW

 

Drewno jodłowe

KG

KS

 

KW

 

 

 

Drewno modrzewiowe

 

 

 

 

KG

KS

KWTablica nr 5. Własności mechaniczne drewna w zależności od klasy wg normy PN-EN 338.

Tablica nr 6.Trwałość drewna (odporność na korozję biologiczną) wg PN-EN 350-2:2000

Gatunek drewna

Oznaczenie

Trwałość

Jodła pospolita

ABAL

4F; SHHY; SHA; ST

Sosna zwyczajna

PNSY

3F-4F; SHY; SA; ST

Świerk pospolity

PCAB

4F; SHHY; SHA; ST

Modrzew europejski

LADC

3F-4F; SHY; SA; ST

 

  Badania typu oraz deklarowanie własności.

 

 1. Wyroby konstrukcyjne

Badania typu wyrobów konstrukcyjnych obejmują:

 • ocenę gęstości drewna na podstawie danych tabelarycznych

 • sortowanie wizualne dla własności mechanicznych (nie są przeprowadzanie badania w zakresie własności mechanicznych).

Przez badanie typu rozumie się klasyfikacje wizualną drewna przeprowadzoną zgodnie z PN-82/D-94021, która jest przeprowadzona każdorazowo dla każdej partii (każde zamówienie klienta).

Norma PN-EN 14081-1:2007 przywołuje normę PN-EN 1912+A4:2010 „Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości – Wizualny podział na klasy i gatunki (oryg.)”, w której przywołane są określone normy do sortowania wytrzymałościowego drewna.

W normie do projektowania konstrukcji z drewna PN-EN 1995-1-1:2010 „Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków” zapisano zależności między klasą sortowniczą wg PN-82/D-94021, a wytrzymałością wg wymagań normy PN EN 338 „Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości”. Zależności została podana w tabeli nr 4 (patrz KJ Rozdział 6).

Norma PN-EN 1995-1-1:2010 „Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków” jest normą przywołana w Rozporządzaniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690, z późniejszymi zmianami).

W normie do projektowania konstrukcji z drewna PN-B 03150:2000 „Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie” zapisano zależności między klasą sortowniczą wg PN-82/D-94021, a wytrzymałością wg wymagań normy PN EN 338 „Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości”. Zależności została podana w tabeli nr 3 (patrz KJ Rozdział 6).

Norma PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie” jest normą przywołana w Rozporządzaniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690, z późniejszymi zmianami). Norma jest do obowiązkowego stosowania.

Zakres własności deklarowanych został przedstawiony w Załączniku Z-01 „Wzór oznakowania CE tarcicy konstrukcyjnej”.

Po przeprowadzeniu badań typu oraz otrzymaniu certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji jest wydawana deklaracja zgodności WE (oznakowanie znakiem CE). 1. Badania kontrolne wyrobów

Badania kontrole wyrobów obejmują badania gęstości drewna oraz wymiarów. Badania kontrolne wykonuje się przy wilgotności naturalnej. Pomiar gęstości koryguje się o zawartości wilgoci zmierzoną wilgotnościomierzem. Gęstości drewna oblicza się dla wilgotności 12%.

W przypadku gęstości niezgodnej z wymaganiami wprowadza się zmianę do deklarowanych własności wyrobu.

Badania kontrolne są wykonywanie w przypadku wątpliwości oraz nie rzadziej niż 1 raz w roku.

 

  Znakowanie wyrobów.

 

Każdy transport wyrobów gotowych (tarcicy konstrukcyjnej) znakowany jest etykietą.

Zgodnie z normą PN-EN 14081-1 gatunki drewna oznacza się następująco:

 • Sosna - PNSY

 • Świerk - PCAB

 • Jodła - ABAL

 • Modrzew - LADC

Wzory etykiet przedstawia załącznik Z-01 „Wzór oznakowania CE tarcicy konstrukcyjnej”.

Do każdego transportu jest dołączane oznakowanie znakiem CE zgodnie z przywołanym załącznikiem.

Etykietę „papierową” umieszcza się w folii i przymocowuje zszywkami do dostawy tarcicy. Za prawidłowe oznakowanie partii towaru odpowiada Pełnomocnik ds. Jakości.

Za opracowanie prawidłowej etykiety odpowiada Właścicielka.

 

  Nadzór nad wyrobem niezgodnym.Przyczyny, które mogą powodować powstawanie wyrobów niezgodnych:

 • niezgodne z zamówieniem klienta wymiary tarcicy konstrukcyjnej,

 • błędy obróbki,

 • niewłaściwe klasyfikowanie tarcicy konstrukcyjnej.

W przypadku wykrycia niezgodności dla wyrobów nie wysłanych do klienta wyroby z tej partii znajdujące się w zakładzie zostają odizolowane poprzez oznakowanie czerwoną przywieszką przez Pełnomocnika ds. Jakości.

Decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje Właścicielka.

W przypadku gdyby wyroby niezgodne z wymaganiami (zamówieniem) zostały przekazane do klienta Pełnomocnik ds. Jakości powiadamia go tym fakcie i uzgadnia dalszy sposób postępowania.

 

  Procedura reklamacyjna.Reklamacja może być zgłoszona przez Klienta w formie pisemnej, ustnej lub drogą elektroniczną.

Reklamacja może dotyczyć niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem lub jego wad jakościowych.

Jedyną osobą uprawnioną do kontaktu z Klientem zgłaszającym reklamacje jest Pełnomocnik ds. Jakości, który przyjmując zgłoszenie reklamacyjne obowiązany jest uzyskać poniższe informacje:

 1. Dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, faks, email).

 2. Numeru zamówienia, numeru faktury, numer umowy (porozumienia).

 3. Datę dostawy.

 4. Wielkość reklamowanej partii towaru.

 5. Powód zgłoszenia reklamacji.

 6. Rodzaj żądania klienta:

  • zwrot towaru za zwrotem gotówki;

  • wymianę towaru na nowy wolny od wad;

  • obniżkę ceny.

Po przyjęciu reklamacji sprawdzana jest zgodność przyczyny zgłoszenia reklamacji ze stanem faktycznym.

W trakcie ustalania przyczyny reklamacji mogą być przeprowadzone następujące czynności:

 • ponownego sortowania wytrzymałościowego tarcicy konstrukcyjnej,

 • przeprowadzenie pomiarów elementów,

W przypadku uznania reklamacji Pełnomocnik ds. Jakości uzgadnia z Klientem sposób jej załatwienia i wydaje odpowiednie polecenia.

W przypadku nie uznania reklamacji Pełnomocnik ds. Jakości powiadamia Klienta o swojej decyzji w taki sposób, w jaki zgłoszono reklamację.

Pełnomocnik ds. Jakości sporządza pisemną notatkę na temat przedmiotowej reklamacji, która zawiera wszystkie ww. informacje (patrz Formularz F-06 „Protokół reklamacyjny”).

Notatkę taką przechowuje się w dokumentacji systemu ZKP przez okres 10 lat.  Nadzór nad urządzeniami produkcyjnymi i sprzętem pomiarowym

Maszyny i urządzenia produkcyjne oraz sprzęt pomiarowy są objęte nadzorem w celu wyeliminowania wyrobów niezgodnych (posiadających wady obróbki) oraz wyeliminowania niepoprawnych wyników badań.

Nadzorem objęty jest cały park maszynowy zakładu oraz stosowany do kontroli i badań sprzęt pomiarowy.

Nadzór nad sprzętem produkcyjnym i pomiarowym sprawuje Pełnomocnik ds. Jakości, który dokonuje w zaplanowanych odstępach czasu przeglądów maszyn i sprzętu pomiarowego.

Wykaz sprzętu produkcyjnego prowadzony jest w Załączniku Z-02 „Wykaz sprzętu produkcyjnego”.

W przypadku wykrycia niesprawności sprzętu produkcyjnego jest ono wycofywany z użytku do czasu naprawy.

Wszystkie przyrządy pomiarowe do kontrolowania procesów produkcji są oznaczone nalepkami w kolorze zielonym z numerem przyrządu w kolorze czarnym. Oznaczenia przyrządów dokonuje Pełnomocnik ds. Jakości. Oznaczone przedmiotową tabliczką mogą być jedynie sprawne AKP.

Wzór:

 

P - 01

 

UWAGA ! Przyrządy kontrolno pomiarowe nie oznaczone ww. tabliczką nie mogą być używane do kontroli procesu produkcji.

Wykaz sprzętu kontrolno-pomiarowego zawarty jest w załączniku Z-03 „Wykaz sprzętu kontrolno-pomiarowego”. W każdy pierwszy dzień pracujący w miesiące nieparzyste dokonywane jest sprawdzenia miar zwijanych oraz suwmiarek używanych przez pracowników. Sprawdza się czytelność działki elementarnej oraz widoczne uszkodzenia. Dokonane sprawdzenia okresowe są dokumentowane na Formularzu F-07 „Sprawdzanie suwmiarek i miar zwijanych”.

Przyrządy nieczytelne lub uszkodzone są wycofywane i zastępowane przez nowe.

Miary zwijane sprawdzane są za pomocą przymiaru wstęgowego zwijanego o długości 5 m. Dopuszczalna odchyłka od wzorca wynosi ±5 mm. Jeżeli miara nie spełnia wymagania zostaje wycofana.

Każde nowe urządzenie kontrolno-sprawdzające powinno być dostarczone ze świadectwem sprawdzenia (wzorcowania). W przypadku ich braku sprawdzenie (wzorcowanie) zlecane jest do uprawnionego laboratorium.

W przypadku wykrycia (lub podejrzenia) niesprawność urządzania pomiarowego dokonywane jest jego sprawdzenia w laboratorium zewnętrznym.

  Kompetencje i szkolenia personelu

Kryteria dotyczące kompetencji personelu firmy przedstawiają się następująco:

 • pracownicy produkcyjni:

  • doświadczenie: nie wymagane;

  • umiejętności: manualne lub inne odpowiednie do pracy na danym stanowisku;

 • pracownicy zatrudnieni przy sortowaniu tarcicy:

  • doświadczenie: nie wymagane;

  • umiejętności: ukończenie specjalistycznego szkolenia.

 • pracownicy nieprodukcyjni:

  • kompetencje określane są każdorazowo przez Właścicielkę.

Każdy nowo przyjmowany pracownik jest oceniany przez Pełnomocnika ds. Jakości podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Po pozytywnej ocenie pracownik przyjmowany jest na okres 1 miesiąca.

Przed dopuszczeniem do pracy nowoprzyjęty pracownik przechodzi szkolenia:

 • stanowiskowe,

 • z wymagań systemu ZKP.

Kompetencje pracowników firmy są dokumentowane w ich aktach osobowych. Każdy pracownik firmy jest poinformowany przez Pełnomocnika ds. Jakości o zakresie jego obowiązków, odpowiedzialności oraz wynikających z tego uprawnień.

Kompetencje pracowników (w tym umiejętności) sprawdzane są bezpośrednio przez Pełnomocnika ds. Jakości zarówno przed dopuszczeniem do wykonywania właściwych czynności jak i okresowo w trakcie pracy.

Co najmniej 1 raz w roku Właścicielka zarządza badanie kompetencje personelu w zakresie sortowania tarcicy. Badanie kompetencji jest prowadzone poprzez równoległe sortowanie tarcicy przez osobę oceniającą i osobę ocenianą. Wymagana jest zgodności między klasą sortowniczą nadaną przez obie osoby.

Decyzje o konieczności przeprowadzenia szkolenia podejmuje Właścicielka na wniosek Pełnomocnika ds. Jakości. Pełnomocnik ds. Jakości po określeniu potrzeb szkoleniowych przygotowuje program szkolenia wewnętrznego. Szkolenia wewnętrzne są realizowane w szczególności w przypadku:

 • wprowadzenia zmian w dokumentacji systemu ZKP,

 • w trakcie wprowadzania nowych technologii lub nowych wyrobów,

 • w przypadku konieczności prowadzenia szkolenia związanego z BHP.

Szkolenie jest prowadzone przez Właściciela lub inną osobę przez nią wyznaczoną.

Z wszystkich szkoleń są prowadzone zapisy (patrz Formularz F-08 „Sprawozdanie ze szkolenia”) przechowywane przez Pełnomocnika ds. Jakości w dokumentacji systemu ZKP.

 

  Nadzór nad dokumentami.

 

Dokumentacja systemu Zakładowej Kontroli Produkcji jest nadzorowana. Przez nadzór nad dokumentacją rozumie się zapewnienie, że ustalone są zasady sporządzania, rozpowszechniania, zapewnienia aktualności, przechowywania i archiwowania.

Dokumentami systemu Zakładowej Kontroli Produkcji są:

 1. Księga Jakości systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

 2. Załączniki.

 3. Formularze.

 4. Zapisy dokumentujące system ZKP.

Wszystkie dokumenty systemu ZKP powinny posiadać następujące cechy:

 1. Księga Jakości:

  • Numer wersji (numer wydania) oznaczony dużymi literami łacińskimi (np. wersja A)

  • Datę wprowadzenia do stosowania (dzień – miesiąc - rok)

  • Zatwierdzenie Księgi Jakości.

 1. Załączniki:

  • Numer załącznika według schematu Z(ałącznik)-(nr) (Przykładowo: Z-01)

  • Tytuł załącznika.

  • Numer wersji/datę wydania

 1. Formularze:

  • Numer formularza według schematu F(ormularz)-(nr) (Przykładowo: F 01)

  • Tytuł formularza.

  • Numer wersji/datę wydania

 1. Zapisy dokumentujące system ZKP:

  • Dokonywane są wyłącznie na formularzach.

  • Oznaczone są datą sporządzenia (wypełnienia).

  • Podpisane są przez pracownika dokonującego zapisów.

UWAGA-1!

Zapisy dokumentujące system ZKP nie podlegają aktualizacji i nie powinny być zmieniane. Wszelkie pomyłki w zapisach mogą być poprawiane poprzez skreślenie błędnego wpisu i wpisanie obok poprawnej treści. Wszelkie poprawki powinny być parafowane.

UWAGA-2 !

Oznaczenia załączników i formularzy dotyczą wzorów załączników i formularzy.

Spis dokumentów systemu Zakładowej Kontroli Produkcji i sposób ich nadzorowania przedstawia Załącznik Z-04 „Spis dokumentów ZKP”

Zapisy dokumentując przeprowadzone procesy produkcyjne są przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 10 lat (po zaprzestaniu produkcji).

 

Publikacja za zgodą Firmy  http://www.tbf.net.pl/ wprowadzającą systemy jakości CETYFIKACJI DREWNA

więcej informacji na stronie.